نام و نام خانوادگی
نام شرکت
سریال دستگاه خریداری شده
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
کد پستی
آدرس پستی
نحوه خرید دستگاه
تاریخ خرید دستگاه

با شرایط وارانتی و خدمات پس از فروش ام روز موافق هستم

مایل به دریافت اطلاع رسانی جدید از محصولات فلوک از طریق SMS و EMAIL هستم