آدرس شرکت: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۸ ، واحد ۱ 


کد پستی: ۱۵۶۴۹۶۴۳۱۱                          1429015887 Telephone تلفن: ۷۳۴۱۰ - ۰۲۱ 1429016536 cod fisc2

۰۲۱ - فکس: ۷۳۴۱۹                   info@mrooz.net : ایمیل 

 

 

 

 

 

 


 No 18, Bahar Shiraz St. Dr.Shariati Ave. Tehran/Iran
  P.O.Box: 1564964311